Algemene huurvoorwaarden

  1. VSE bv geeft in verhuring aan de huurder voor een periode van weken. Op de leverbon staat: het  toestel type met serienummer  en draadstuwer type met serienummer  en bijhorigheden
  2. De huurprijs is vastgesteld per week contant betaalbaar 7 dagen na ontvangst van de factuur.
  3. De huur vangt aan op dag van levering en wordt per week verrekend. De huurperiode is verlengbaar in onderling overleg en mits bevestiging per fax aan VSE bv. De huurtijd bedraagt steeds tenminste één week en wordt afgerond op hele weken.
  4. Indien 14 dagen na de vervaldag de verschuldigde huurbedragen niet betaald zijn, behoudt VSE bv zich het recht voor om binnen een periode van 14 dagen volgend op een aanmaning per aangetekend schrijven, een einde te stellen aan huidig contract.
  5. De machines en toebehoren mogen niet worden onderverhuurd of uitgeleend. Het gebruik van het toestel op een andere locatie dan opgegeven, is niet toegelaten zonder schriftelijke toestemming.
  6. Kosten voor herstelling en onderhoudskosten gedurende de verhuring, die geen gevolg zijn van normale slijtage, zijn ten laste van de huurder. De herstellingen mogen uitsluitend verricht worden door VSE bv of een andere hersteller aangeduid door VSE bv. De vervoerskosten zijn ten laste van de huurder.
  7. De machines en toebehoren worden door VSE bv in nette en goede staat geleverd. De huurder dient het materiaal ook zo terug te brengen. Bij terugkomst worden de machines gecontroleerd en vergeleken met de checklist ingevuld en ondertekend bij aanvang van de huurperiode. Eventuele herstellingskosten die niet het gevolg zijn van normale slijtage en die dienen uitgevoerd te worden, zullen doorgerekend worden aan de huurder. De huurtijd wordt verlengd met de periode waarin het materieel, na beschadiging tijdens de huurtijd, door ons zodanig wordt hersteld dat wederverhuur kan plaatsvinden.
  8. De huurder dient ervoor in te staan dat de toestellen en bijhorigheden voldoende verzekerd zijn (economische waarde) bij diefstal, brand of overstroming (all-risk) en vrijwaart de verhuurder voor iedere aanspraak van derden inzake.
  9. Onze algemene verkoopsvoorwaarden, die een aanvulling zijn op deze huurovereenkomst, kunnen op eenvoudig verzoek bekomen worden.
  10. Deze overeenkomst valt onder toepassing van het Belgisch Recht en in geval van geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Mechelen bevoegd.